<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
  <title>JavaScript: Rekursiver Funktionsaufruf</title>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

  <meta name="description"
   content="&Uuml;bung JavaScript. Rekursiver Funktionsaufruf">
  <meta name="keywords" content="HTML, JavaScript">
  <meta name="author" content="Roland Unger">

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--

function Fakultaet(a) {
  var Ergebnis=1;

  if ((a<0) || (a>20)) {
   Ergebnis=-1
   // -1 ist Ergebnis fuer den Fall, dass Berechnung nicht erfolgen konnte
  }

  else if (a>1) {
   // a groesser 1 markiert Abbruchbedingung
   Ergebnis=a*Fakultaet(a-1)
  };

  return Ergebnis;
}

// -->
</script>

</head>

<body>

<h2>&Uuml;bung JavaScript</h2>
<h3>Rekursiver Funktionsaufruf</h3>

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--

document.write("5!=", Fakultaet(5));

// -->
</script>

</body>
</html>